användarvillkor

träder i kraft: 6 march 2017

wagamamas användarvillkor för webbsidan

åtkomst till och användning av webbsidan tillhandahålls i enlighet med följande villkor

1 godkännande

https://www.wagamama.se ("webbsidan") är en webbsida som drivs av klarabergsviadukten restaurang ab (wagamama) (”wagamama”). wagamama är ett aktiebolag baserat i stockholm, sverige.

genom att besöka och använda webbsidan så godkänner du utan begränsningar eller förbehåll dessa villkor ("villkoren”) samt vår integritetspolicy och cookie-policy som gäller för dig (”integritetspolicyn”) som inkluderas genom denna hänvisning.

wagamama förbehåller sig rättigheten att ändra eller revidera dessa villkor när som helst. genom att besöka och använda webbsidan godkänner du att dina besök och din användning skall ske i enlighet med gällande lagstiftning och reglering samt i enlighet med villkoren och villkorens eventuella ändringar och revideringar. vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av villkoren.

vi garanterar ej att webbsidan eller dess innehåll (som beskrivs mer ingående nedan) alltid kommer att vara tillgängliga eller tillgängliga utan störningar. vi kan komma att suspendera, ta bort, avveckla eller ändra hela eller delar av webbsidan utan förvarning. vi kan inte ansvara för om webbsidan är otillgänglig för dig av någon anledning, under någon tidsperiod. du ansvarar själv för att säkerställa att du kan få åtkomst till webbsidan. du ansvarar även för att säkerställa att personer som kan besöka och använda webbsidan genom din internetuppkoppling är medvetna om dessa villkor samt om andra tillämpliga villkor och att de följer dessa.

materialet som tillhandahålls på webbsidan skyddas av gällande lagstiftning, inklusive men ej begränsat till upphovsrättsskydd i england samt internationella avtal.

2 personuppgifter

de personuppgifter som du delar med wagamama och som samlas in från dig delas, används och samlas in i enlighet med integritetspolicyn. om dessa villkor skiljer sig från den aktuella integritetspolicyn så skall den aktuella integritetspolicyn gälla. du ansvarar för att tillhandahålla uppgifter som är korrekta, aktuella och kompletta.

om du tillhandahåller information som inte är korrekt, aktuell eller komplett, eller om wagamama har anledning att tro att information du tillhandahållit inte är korrekt, aktuell eller komplett, så har wagamama rättigheten att förbjuda dig från att för närvarande och i framtiden använda webbsidan.

3 begränsning av användning

innehållet på webbsidan, såsom text, grafik, bilder, videor, fotografier, illustrationer, varumärken, handelsnamn, tjänstmärken, logotyper, information från wagamamas licensgivare och annat material (”innehållet”) skyddas av immaterialrätt enligt både brittisk och utländsk lagstiftning. ägaren av innehållet – med andra ord ägaren av alla immateriella äganderättigheter för innehållet – är wagamama eller dess licensgivare. alla rättigheter som inte uttryckligen ges i dessa villkor tillhör wagamama och dess licensgivare. om du bryter mot dessa villkor så förlorar du automatiskt rättigheten till åtkomst till innehållet och måste omedelbart förstöra eventuella kopior som du har av alla delar av innehållet.

all användning av innehållet som inte uttryckligen medgivs av dessa villkor är ett brott mot villkoren och kan även vara ett brott mot upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan lag.

om inte annat anges i dessa villkor så får du ej utan wagamamas uttryckliga, skriftliga medgivande ”spegla” innehåll på webbsidan eller på annan server och godkänner att du inte för kommersiella syften får återge, kopiera, duplicera, sälja, återsälja eller exploatera några delar av webbsidan eller dess innehåll. det är inte heller tillåtet att använda webbsidan för syften som bryter mot lagen eller mot dessa villkor, inklusive syften som kan användas för att förtala, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka tredje parters rättigheter såsom dessa anges av gällande lagstiftning.

wagamama tillåter att du visar och laddar ner en kopia av webbsidan och dess innehåll. du godkänner att du inte får ta bort eller ändra erkännanden, referenser eller rättsliga bestämmelser på webbsidan eller i dess innehåll. om tillämpligt ska du inkludera följande upphovsrättsmeddelande: ”copyright © 2017, wagamama limited. all rights reserved”.

du får inte använda webbsidan på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller störa webbsidan, eller störa andra parters användning av webbsidan. det är inte tillåtet att försöka att få otillåten åtkomst till webbsidan med hjälp av hackning, ”password mining” eller andra metoder.

wagamama förbehåller sig rättigheten att enligt eget omdöme stänga av din åtkomst till webbsidan eller till delar av denna när som helst om det finns en befogad anledning till detta. avstängning kan ske utan förvarning.

4 idébidrag

wagamama tar inte emot några typer av bidrag genom webbsidan (d.v.s. material, idéer, förslag, sakkunskap eller koncept som inte uttryckligen efterfrågas genom tillåten användning av webbsidan) eller på annat sätt. alla bidrag, förutom de som uttryckligen bes om genom tillåten användning av webbsidan, kan raderas utan att läsas eller tas bort enligt wagamamas omdöme. du godkänner härmed att wagamama har en oåterkallelig, evig, royalty free licens (inklusive rättigheten att underlicensiera till tredje parter) att utöva sina immateriella äganderättigheter gällande bidrag som du skickat in eller som skickats in å dina vägnar i samband med webbsidan och dess tjänster (”licensierade bidrag”). du godkänner och garanterar att användning av licensierade bidrag av wagamama eller dess licensinnehavare inte kränker dina eller tredje parts immateriella eller andra rättigheter.

5 hyperlänkar från webbsidan

webbsidan kan innehålla hyperlänkar till andra webbsidor (”tredje parters sidor”) samt text, grafik, videor, bilder, musik, ljud och information som tillhör eller kommer från tredje parter (kollektivt ”tredje parters applikationer”). wagamama undersöker eller kontrollerar inte tredje parters sidor eller tredje parters applikationer för att säkerställa att de är aktuella, korrekta eller lämpliga.

wagamama ansvarar ej för tredje parters sidor eller tredje parters applikationer som användare får åtkomst till genom webbsidan. att hyperlänkar till tredje parters sidor eller tredje parters applikationer inkluderas på sidan utgör ej ett godkännande eller endossering av dessa. om du väljer att lämna webbsidan för att besöka tredje parters sidor eller tredje parters applikationer så sker detta på egen risk.

6 nyttjande av information

materialet och innehållet på webbsidan tillhandahålls endast för allmän information. innehållet är inte avsett för att utgöra råd som du förlitar dig på. du bör söka professionell rådgivning innan du vidtar, eller avstår från att vidta, åtgärder baserat på innehåll på webbsidan.

även om wagamama strävar efter att uppdatera informationen på webbsidan så kan wagamama inte garantera eller försäkra, vare sig uttryckligen eller underförstått, att informationen och/eller innehållet på webbsidan är aktuellt, komplett eller korrekt.

7 wagamama, dess licensgivares och partners ansvar

användning av webbsidan och/eller dess innehåll sker på egen risk. innehållet på webbsidan kan innehålla tekniska eller typografiska fel.

wagamama kan uppdatera webbsidan och/eller ändra dess innehåll när som helst. dock ber vi dig att notera att webbsidans innehåll kan komma att vara inaktuellt och att wagamama inte har någon skyldighet att uppdatera innehållet. wagamama garanterar inte att webbsidan eller dess innehåll är fritt från fel eller utelämnanden.

i enlighet med gällande lagstiftning så ansvarar wagamama ej för eventuell förlust eller skada, oberoende om detta är avtalsrättsligt, ersättningsrättsligt (inklusive försumlighet), ett brott mot lagstadgade skyldigheter eller annat brott, även om detta kunnat förutspås, som orsakas av eller i samband med användning av eller oförmögenhet att använda webbsidan, eller baserat på innehåll som visas på webbsidan.

wagamama ansvarar ej för skador eller förluster som orsakas av virus, överbelastningsattacker eller annat tekniskt, skadligt material som kan påverka din dator, dina program, dina data eller annat äganderättsligt material, som orsakas av användning av webbsidan eller av nedladdning av dokument eller innehåll från webbsidan, eller av tredje parters sidor med länkar på webbsidan.

om inte annat uttryckligen tillåts av villkoren så godkänner du att du inte får använda webbsidan för kommersiella syften samt att wagamama inte enligt gällande lagstiftning har någon skyldighet gällande förlorad vinst, minskad omsättning, störningar i verksamhet eller förlust av affärsmöjligheter som orsakas av eller relaterar till din användning av webbsidan eller av dess prestanda.

i den utsträckning som tillåts av gällande lagstiftning så exkluderar wagamama alla villkor, garantier eller andra bestämmelser som kan gälla för webbsidan eller dess innehåll; uttryckligen eller underförstått.

inget i dessa villkor exkluderar eller begränsar wagamamas ansvar för skador eller dödsfall som orsakas av oaktsamhet, av bedrägeri eller vilseledande information eller annat ansvar som inte kan exkluderas eller begränsas av gällande lagstiftning.

8 skadestånd

du ansvarar för att hålla wagamama skadelösa vid förluster eller skador som orsakas wagamama som ett resultat av din användning av webbsidan eller dess innehåll på ett sätt som inte tillåts av dessa villkor.

du godkänner att wagamama ej ansvarar för tredje parters skadestånd, anspråk, förluster eller skador som orsakas av att du bryter mot dessa villkor.

9 allmänt

följande bestämmelser ska gälla även om villkoren går ut eller upphör av någon anledning: begränsning av användning, idébidrag, nyttjande av information, wagamamas, dess licensgivares och partners ansvar, skadestånd, tillämplig lag, överlåtelse och avskiljning, varumärken, virus och fullständigt avtal.

10 tillämplig lag

dessa villkor styrs av tillämplig lag i england, storbritannien, utan hänsyn till dess bestämmelser gällande lagkonflikter. du och wagamama ger härmed uttryckligt godkännande till, och ska följa, den exklusiva jurisdiktionen av engelska domstolar för avkunnande eller disposition av fordringar, förfaranden eller dispyter som orsakas av dessa villkor.

11 överlåtelse och avskiljning

om en del av dessa villkor befinns vara ogiltig av en domstol med kompetent jurisdiktion så skall denna ogiltiga del ej påverka återstående bestämmelser i villkoren. de återstående bestämmelserna ska i dessa fall fortsatt gälla fullt ut. avsägelser av bestämmelser som bedöms vara ogiltiga ska inte tolkas som vidare eller fortsatta avsägelser av de bestämmelserna eller andra delar av villkoren.

12 varumärken

otillåten användning av wagamamas varumärke, tjänstemärke eller logotyp förbjuds och kan utgöra ett brott mot varumärkesrätten.

13 virus

vi kan inte garantera att webbsidan är säker eller fri från buggar eller virus.

du ansvarar själv för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för åtkomst till webbsidan. du bör använda egen mjukvara för skydd mot virus.

du får inte missbruka sidan genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt. du får inte försöka att få otillåten åtkomst till webbsidan, till servern som webbsidan förvaras på eller till datorer eller databaser som är anslutna till webbsidan. du får inte attackera webbsidan med överbelastningsangrepp eller distribuera överbelastningsangrepp. om du bryter mot dessa bestämmelser kan det utgöra ett lagbrott enligt gällande lag. wagamama rapporterar alla dessa typer av brott till lämplig brottsbekämpande myndighet och samarbetar med dessa myndigheter genom att dela din identitet med dem. i fall av dessa typer av brott så upphör omedelbart din rättighet att använda webbsidan.

14 fullständigt avtal

förutom vad som uttryckligen tillåts av specifika notiser eller bestämmelser som läggs upp av wagamama eller å dess vägnar så utgör dessa villkor, inklusive wagamamas aktuella integritetspolicy, det fullständiga avtalet mellan dig och wagamama gällande användning av webbsidan och dess innehåll.

15 kontakta oss

för att kontakta oss, vänligen skicka ett e-postmeddelande till maria.sorlin@wagamama.se